Complaint

نوعی سند است که در شیوه قضایی بازستانی ملک (Foreclosure) کاربرد دارد و علت بازستانی توسط وام گیرنده را، توضیح می دهد. این سند آغاز پروسه بازستانی را رقم می زند و همراه با اظهار نامه، به قرض گیرنده ارسال می شود. (منبع)

در C
بستن