این اصطلاح در مورد ایالت هایی به کار می رود که در آن ها ضمانت وام به منزله یک سند تولیت صورت می پذیرد. نیز به این ایالت ها nonjudicial states یا ایالت های غیرقضایی هم گفته می شود. (منبع)

در D
بستن