Deed of Trust States

این اصطلاح در مورد ایالت هایی به کار می رود که در آن ها ضمانت وام به منزله یک سند تولیت صورت می پذیرد. نیز به این ایالت ها nonjudicial states یا ایالت های غیرقضایی هم گفته می شود. (منبع)

در D
بستن