Defendant

از این نام برای یاد کردن از شخص قرض گیرنده که در پروسه بازستانی از او شکایت می شود، استفاده می شود. (منبع)

در D
بستن