Foreclosure

به پروسه قانونی اطلاق می شود که در طی آن وام دهنده به خاطر عدم بازپرداخت وام، ملک خریداری شده توسط قرض گیرنده را، بازستانی می کند. قوانین بازستانی ملک رهنی در هر ایالتی متفاوت است. در بعضی از ایالت ها (عمدتا در ایالاتی که از mortgage استفاده می شود)، وام دهنده باید به دادگاه برود، اما در بعضی از ایالت ها لزومی به انجام این کار نیست. به هر حال، در این فرآیند، وام دهنده ملک را باز پس می گیرد و آن را به فروش می گذارد تا پول خود را پس بگیرد. (منبع)

در F
بستن