نوعی سند است که در ایالت هایی که ضمانت وام به منزله سند تولیت صورت می پذیرد، وام دهنده، پس از پرداخت کامل وام، ثبت می کند تا مالکیت کامل ملک از آن قرض گیرنده، گردد. (منبع)

در F
بستن