Lien

این اصطلح به معنی “حق رهن” است و سندی قضایی است که در شعبه محلی اداره اسناد ثبت می شود و به واسطه آن از فروش ملک تا اطلاع ثانویه جلوگیری می شود و این سند نشانگر بدهی صاحب خانه یا ارزش غیر پولی ملک مورد نظر، است. (منبع)

در L
بستن