Mortgage Acceleration

اطلاعیه ای است که از طرف وام دهنده صادر می شود و نشان می دهد که قرض گیرنده مبلغ وام را بازپرداخت نکرده است و کل مبلغ مابقی باید پرداخت شود. (منبع)

در M
بستن