Mortgage States

به ایالت هایی گقته می شود که در آن ها برای ضمانت وام از mortgage یا گرونامه استفاده می شود. (منبع)

در M
بستن