Non-Judicial Foreclosure

این اصطلاح به معنی “بازستانیِ غیرقضایی ملک رهنی” است و از آن تحت عنوان بازستانی “statutory” (کیفری) و “power of sale” هم یاد می شود. در این شیوه بازستانی، مراحل قضایی طی نمی شوند. این نوع از بازستانی فقط در صورتی که وام یا سند تولیت دارای بند “power of sale” باشد، قابل اجراست. این پروسه معمولا سریع تر و ارزان تر از بازستانی قضایی است. در این شیوه، قرض دهنده و سایر دارندگان حق رهن، پروسه بازستانی را مشابه با شیوه قضایی آن، به اجرا در می آورند. (منبع)

در N
بستن