(Notice of Default (NOD

این اصطلاح به معنی اطلاعیه عدم پرداخت است. در طریقه غیرقضایی بازستانی ملک، این سند به منزله اطلاعیه رسمی است که وام دهنده به قرض گیرنده می فرستد تا او را از قصد خود برای بازستانی ملک به دلیل عدم بازپرداخت وام، مطلع کند (این اطلاعیه می تواند در قالب یک نامه باشد). ممکن است وام دهنده مشخص کند که قرض گیرنده تا کی فرصت دارد تا مبلغ مشخصی را برای جلوگیری از بازستانی ملک، پرداخت کند. در بعضی از ایالت ها، ثبت این سند در اداره اسناد الزامی است. (منبع)

در N
بستن