(Notice of Foreclosure Sale (NFS

نوعی سند رسمی است که در شیوه قضایی بازستانی ملک کاربرد دارد و عموم را از تاریخ، زمان و مکان مزایده ملک بازستانی شده، و نیز آدرس ملک مورد نظر، آگاه می سازد. معادل این سند در ایالت هایی که طریقه غیرقضایی بازستانی ملک رواج دارد، همان Notice of Trustee’s Sale است. (منبع)

در N
بستن