در ایالت هایی که سند تولیت رواج دارد، اگر قرض گیرنده برای جلوگیری از فرآیند بازستانی، مبلغ وام خود را بازپرداخت کند، این سند توسط وام دهنده به او داده می شود. این سند توسط متولی و در اداره اسناد ثبت می شود. (منبع)

در N
بستن