Power of Sale Clause

بندی است که در سند تولیت نوشته می شود و به متولی اجازه می دهد که بدون مراجعه به دادگاه، بتواند ملک را بازستانی کند. (منبع)

در P
بستن