Publication

اصطلاحا به معنی “چاپ کردن” است. در شیوه قضایی بازستانی، اطلاعیه Notice of Foreclosure Sale و در شیوه غیرقضایی آن، اطلاعیه Notice of Trustee’s Sale به مدت مشخصی و تا قبل از برگزاری مزایده، در روزنامه چاپ می شوند. هر ایالتی در زمینه انتشار اطلاعیه ها، قوانین مخصوص خود را دارد. (منبع)

در P
بستن