Referee

به شخصی گفته می شود در طریقه قضایی بازستانی ملک، توسط دادگاه مامور می شود تا مزایده بازستانی ملک را اجرا کند. از این شخص اصطلاحا تحت عنوان referee یا “داور”، یاد می شود. معمولا دادگاه داور را از بین لیستی از وکیل های محلی، انتخاب می کند. (منبع)

در R
بستن