Referee’s Deed

نوعی سند است که در طریقه قضایی بازستانی ملک رهنی کاربرد دارد. پس از انجام مزایده و خرید ملک، به منزله این سند، مالکیت ملک بازستانی شده به خریدار جدید منتقل می شود. (منبع)

در R
بستن