Service of Process

اصطلاحی قانونی است که برای توصیفِ پروسه ی ارسال اظهارنامه بازستانی و شکایت نامه به قرض گیرنده، استفاده می شود. (منبع)

در S
بستن