Summons

به اسنادی اطلاق می شود که در طریقه قضایی بازستانی ملک، قرض گیرنده را از عمل بازستانی ملک، آگاه می سازد. (منبع)

در S
بستن