Title Search

به جستجو در آرشیو اداره ثبت اسناد گفته می شود که برای یافتن همه مدارک و اعمال مربوط به ملک بازستانی شده، صورت می گیرد. این اعمال ممکن است شامل اسناد دادگاهی و مالیات های پرداخت نشده، باشد. (منبع)

در T
بستن